Warunki promocji 鈥40z艂 rabatu za zapisanie si臋 do newslettera鈥

I. Postanowienia wst臋pne

1. Niniejsze warunki promocji pod nazw膮: 鈥40z艂 rabatu za zapisanie si臋 do newslettera鈥 okre艣laj膮 zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedur臋 reklamacyjn膮 Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przys艂uguj膮ce osobom bior膮cym udzia艂 w Promocji, a tak偶e obowi膮zki Organizatora (dalej r贸wnie偶: 鈥濿arunki Promocji鈥).

2. Organizatorem promocji 鈥40z艂 rabatu za zapisanie si臋 do newslettera鈥 (dalej r贸wnie偶: 鈥濸romocja鈥) jest KONZEPT STUDIO ul. Soli艅ska 9/7; 35-505 Rzesz贸w zarejestrowanym w CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju. Numer NIP: 864-184-53-56; Numer REGON: 380-575-499 (dalej r贸wnie偶: 鈥濷rganizator鈥).

3. Promocja prowadzona jest za po艣rednictwem sklepu internetowego www.youko.pl (dalej r贸wnie偶: 鈥濻klep Internetowy鈥), dost臋pnego pod adresem URL: https://youko.pl/

4. W Promocji mog膮 uczestniczy膰 Klienci, kt贸rzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy 鈥 po spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w Promocji staj膮 si臋 uczestnikami Promocji (dalej r贸wnie偶: 鈥濽czestnik Promocji鈥). Promocja skierowana jest wy艂膮cznie do os贸b, kt贸re udost臋pni艂y Organizatorowi sw贸j adres e-mail, w celu zapisania si臋 do Newslettera Sklepu Internetowego tym kana艂em. Organizator, w terminie nie d艂u偶szym ni偶 2 dni od zapisania si臋 przez Klienta do us艂ugi Newsletter dla kana艂u e-mail, wysy艂a kod rabatowy na adres mailowy Klienta podany przez Klienta celem zapisania si臋 do Newslettera.

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest mo偶liwo艣膰 skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach okre艣lonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmuj膮cej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o warto艣ci 40 z艂 od pocz膮tkowej (regularnej) Ceny sprzeda偶y brutto Produkt贸w znajduj膮cych si臋 w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w Czasie trwania Promocji (dalej r贸wnie偶: 鈥濺abat鈥).

2. Warto艣膰 zakupionych Produkt贸w, uprawniaj膮ca do wykorzystania Rabatu, wynosi minimum 999 z艂 brutto.

3. Promocja obowi膮zuje do odwo艂ania (dalej r贸wnie偶: 鈥濩zas trwania Promocji鈥), z zastrze偶eniem ust. 13 poni偶ej.

4. Udzia艂 w Promocji jest dobrowolny i bezp艂atny (tzn. zakup Produkt贸w w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych koszt贸w poza uiszczeniem Ceny Produkt贸w podlegaj膮cych Promocji oraz koszt贸w wybranych przez Klienta, w tym koszt贸w dostawy).

5. Aby wzi膮膰 udzia艂 w Promocji, nale偶y:

a) zapisa膰 si臋 na us艂ug臋 Newsletter dla kana艂u e-mail, zgodnie z Regulaminem;

b) zapozna膰 si臋 i zaakceptowa膰 Warunki Promocji;

c) z艂o偶y膰 w Czasie trwania Promocji Zam贸wienie o 艂膮cznej warto艣ci co najmniej 299 z艂 brutto,

d) przed z艂o偶eniem Zam贸wienia 鈥 w sekcji Koszyk 鈥 wpisa膰 otrzymany przez Uczestnika Promocji od Organizatora kod uprawniaj膮cy do wykorzystania Rabatu oraz nacisn膮膰 przycisk 鈥瀂astosuj鈥. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu uprawniaj膮cego do wykorzystania Rabatu po z艂o偶eniu Zam贸wienia, nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.

6. Promocja nie 艂膮czy si臋 z innymi promocjami, upustami, rabatami, obni偶kami, akcjami promocyjnymi, szczeg贸lnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, kt贸re obowi膮zuj膮 w Sklepie Internetowym, chyba 偶e warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obni偶ki, akcji promocyjnych, szczeg贸lnej oferty cenowej lub produktowej stanowi膮 inaczej.

7. Rabat b臋dzie udzielony w taki spos贸b, 偶e regularna Cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysoko艣膰 Rabatu, tj. o 40 z艂, liczonego od pe艂nej, regularnej Ceny Produktu lub Produkt贸w. Promocja nie obejmuje (nie obni偶a) ewentualnych koszt贸w dostawy Produktu lub Produkt贸w zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, kt贸re Uczestnik Promocji ponosi w pe艂nej wysoko艣ci.

8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produkt贸w obj臋tych Promocj膮, Rabat naliczany jest od 艂膮cznej Ceny zakupionych Produkt贸w obj臋tych Promocj膮. W przypadku zwrotu przez Klienta Produktu zakupionego w ramach Promocji, Organizator zwr贸ci Klientowi wy艂膮cznie cen臋 rzeczywi艣cie zap艂acon膮 za Produkt (cen臋 obni偶on膮 o warto艣膰 lub proporcjonaln膮 cz臋艣膰 warto艣ci Rabatu). W przypadku,gdy Uczestnik Promocji nie zwracawszystkichzakupionychz wykorzystaniem kodu Produkt贸w obj臋tych Promocj膮, otrzymuje zwrot pomniejszony proporcjonalnie o warto艣膰 Rabatu.

9. W Czasie trwania Promocji, ka偶dy Uczestnik Promocji mo偶e skorzysta膰 z Promocji tylko jeden raz.

10. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wyp艂acie w pieni膮dzu lub wymianie na jakikolwiek inny 艣rodek p艂atniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

11. Uczestnik Promocji dokonuj膮c zakupu Produkt贸w w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowi膮zek skorzystania z Rabatu.

12. Uczestnik Promocji mo偶e skorzysta膰 z Rabatu na warunkach okre艣lonych w niniejszych Warunkach Promocji w terminie 1 roku od jego otrzymania.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce Promocji, Uczestnicy Promocji mog膮 zg艂asza膰 w szczeg贸lno艣ci drog膮 elektroniczn膮 na adres biuro@youko.pl lub listownie na nast臋puj膮cy adres Organizatora: KONZEPT STUDIO ul. Soli艅ska 9/7; 35-505 Rzesz贸w (dalej r贸wnie偶: 鈥濺eklamacje鈥).

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a tak偶e opisu przyczyn uzasadniaj膮cych Reklamacj臋.

3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drog膮 elektroniczn膮 lub pisemn膮 o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej za艂atwienia.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosuj膮c w szczeg贸lno艣ci postanowienia niniejszych Warunk贸w Promocji.

IV. Postanowienia ko艅cowe

1. Niniejsze Warunki Promocji s膮 dost臋pne pod adresem URL: https://youko.pl/s/39-rabaty i wchodz膮 w 偶ycie od dnia 2023-03-16.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyra藕nie nic innego, u偶yte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielk膮 liter膮 maj膮 znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dost臋pnym pod adresem: https://youko.pl/s/3-regulamin

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunk贸w Promocji w przypadku zaistnienia wa偶nej przyczyny rozumianej jako (katalog zamkni臋ty):

a) zmiana przepis贸w prawa reguluj膮cych warunki, zasady i organizacj臋 przeprowadzania Promocji, wp艂ywaj膮ca na wzajemne prawa i obowi膮zki Organizatora i Uczestnik贸w Promocji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana wzgl臋dami technicznymi lub technologicznymi;

c) zmiana przepis贸w prawa reguluj膮cych sprzeda偶 Produkt贸w lub 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Organizatora wp艂ywaj膮ca na wzajemne prawa i obowi膮zki okre艣lone w umowie zawieranej pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 lub zmiana interpretacji powy偶szych przepis贸w prawa wskutek orzecze艅 s膮d贸w, decyzji, rekomendacji lub zalece艅 w艂a艣ciwych w danym zakresie urz臋d贸w lub organ贸w;

d) zmiana sposobu 艣wiadczenia us艂ug spowodowana wy艂膮cznie wzgl臋dami technicznymi lub technologicznymi (w szczeg贸lno艣ci aktualizacji wymaga艅 technicznych wskazanych w Regulaminie);

e) zmiana zakresu lub 艣wiadczenia us艂ug, do kt贸rych stosuj膮 si臋 zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikacj臋 lub wycofanie przez Sprzedawc臋 dotychczasowych funkcjonalno艣ci lub us艂ug obj臋tych Regulaminem.

4. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udost臋pni tekst jednolity Warunk贸w Promocji poprzez jego publikacj臋 w Sklepie Internetowym.

5. Zmiany Warunk贸w Promocji obowi膮zuj膮 od momentu wyra藕nego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym. Do Rabat贸w, kt贸re zgodnie z pkt II ust. 13 powy偶ej zachowuj膮 wa偶no艣膰 w momencie zmiany Warunk贸w Promocji, stosuje si臋 Warunki Promocji w ich dotychczasowym brzmieniu.